معدن نقره

گروه معدن نقره ارتزگبیرگه. آوایشان را شنیده اید؟ اگر نه، حتما سه شنبه شب تشریف بیاورید. گروه سرود مسیحی به رهبری دکتر سباستین شوریش، تالار را روی سرشان خواهند گذاشت. اجرای کاملا زنده که نه فقط نقره بلکه به طلا هم می ارزد.